A A A K K K
для людей із порушенням зору
Борозенська громада
Херсонська область, Бериславський район

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника Служби у справах дітей виконавчого комітету Борозенської сільської ради

Дата: 11.03.2021 11:54
Кількість переглядів: 464

      На виконання рішення І сесії VІІІ скликання Борозенської сільської ради № 09 від 10.11.2020 «Про створення виконавчого комітету Борозенської сільської ради зі статусом юридичної особи, затвердження Положення виконавчого комітету та  затвердження структури виконавчих органів Борозенської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» , рішення 4 сесії VІІІ скликання Борозенської сільської ради № 116 від 26.03.2021 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті (апараті) Борозенської сільської ради»,  розпорядженням голови  Борозенської сільської ради № 16 від 04.03.2021 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Борозенської сільської ради»  відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  наказу Національного агентства України з питань державної служби № 203-19 від 07.11.2019 «Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування», Борозенська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника Служби у справах дітей виконавчого комітету Борозенської сільської ради з «10» березня 2021р. по «09» квітня 2021 року терміном на 30 календарних днів.

       До кандидатів на заміщення вакантної посади начальника Служби у справах дітей виконавчого комітету Борозенської сільської ради встановлено наступні вимоги:

№ з/п

Вимоги до рівня професійної компетентності особи

 

Загальні вимоги

1.1. Освітньо - кваліфікаційний рівень

вища педагогічна або юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

 

1.2. Стаж роботи

стаж роботи за фахом на посадах державної служби категорії «Б» і «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 років

1.3. Інші обов’язкові вимоги

- вільне володіння державною мовою;    

 - громадянство України;

 - здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім та професійним рівнем виконувати посадові обов’язки;

- володіти навиками роботи на комп’ютері, знати програмні засоби, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки,  пожежної безпеки та гігієни праці тощо

 

Інші спеціальні вимоги*

2.1.  Перелік знань необхідних для виконання посадових обов’язків   

Конституцію   України,  Сімейний кодекс України, Закони України «Про державну  службу»,  «Про   місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про  запобігання   корупції», «Про  забезпечення   організаційно-правових   умов  соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і  служби   у   справах   дітей   та  спеціальні  установи  для   дітей», «Про відпустки», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Кодекс  законів України про працю.    Постанови    Кабінету     Міністрів   України  від   26   квітня 2002 року № 564 «Про   затвердження    Положення про дитячий будинок сімейного типу» із   змінами,  Порядок   провадження   діяльності   з   усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», із змінами,  Порядок ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян , які бажають взяти їх на виховання, інші.

2.2. Перелік посадових обов’язків

- здійснює керівництво діяльністю Служби;

- забезпечує контроль за дотриманням законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про звернення громадян», інших законодавчих актів, які координують роботу служби у справах дітей  сільської ради та роботу з кадрами в Службі у справах дітей сільської ради;

- готує рішення з напрямів діяльності Служби у межах наданих повноважень;

- регулює роботу з ефективної взаємодії Служби з іншими структурними підрозділами сільської ради, виконкомом сільської ради;

- забезпечує дотримання працівниками Служби законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

- забезпечує дотримання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’;

- організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Служби звернень органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності Служби, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень;

-вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Служби;

- організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;

- здійснює прийом громадян, юридичних осіб, представників установ, організацій, вирішує питання відповідно до повноважень Служби, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України;

 - здійснює інформаційне забезпечення служби у справах дітей сільської ради;

- організовує роботу щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

- розробляє і подає на розгляд сільської ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту неповнолітніх та утримання підпорядкованого Службі закладів;

- подає на затвердження голові Борозенської сільської ради штатний розпис Служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

 - планує роботу Служби та складає звіт про виконання покладених на службу завдань;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання Служби та реалізацію регіональних цільових програм;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствах, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них;

- подає пропозиції для регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх та запобігання вчиненню ними правопорушень;

- прияє реалізації на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх ї запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

- проводить прийом неповнолітніх та їх батьків, або осіб, що їх замінюють, розглядає скарги і заяви;

- запрошує для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживає заходів до усунення таких причин;

иконує функції користувача ЄІАС «Діти», призначення атрибутів доступу користувачів до захищенних інформаційних обєктів (ІО), надання користувачам прав доступу до захищених ІО, а також операції із контролю за діями користувачів щодо доступу до захищених ІО, оброблення та аналізу зареєстрованої інформації про критичні з погляду безпеки події та несе персональну відповідальність за достовірно внесену інформацію в ЄІАС «Діти»;

- сприяє систематичному підвищенню кваліфікації працівників Служби.

- виконує інші повноваження повязані з роботою Служби.

   Перелік документів

для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника Служби у справах дітей виконавчого комітету Борозенської сільської ради

Для участі в конкурсі претенденти подають до Борозенської сільської ради наступні документи:

1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби.

2. Письмова  згода  на збір, зберігання, використання, обробку  персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3. Автобіографія.

4. Довідка про відсутність судимості видана в установленому законодавством порядку.

5. Копія документа, який посвідчує особу

6. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

7. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи.

8. Копія документу про вищу освіту, підвищення кваліфікації

9. Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.

10. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см

11. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов?язаних).

12. Підтвердження про заповнення декларації кандидата на посаду в Єдиному державному реєстрі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

     Кандидат подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

     Особа може надати інші документи, які на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

    Документи подаються упродовж 30 днів з 10 березня 2021 року по 09 квітня 2021 року включно.

  Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

 Документи надсилаються на поштову адресу Борозенської сільської ради (Україна, Херсонська обл., поштовий індекс: 74152 село Борозенське, провулок Мічуріна, буд. 1.). В разі подання визначених документів  представником претендента, додається документ, що посвідчує повноваження цієї уповноваженої особи.

     Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції» та ін.

      Умови оплати праці начальника Служби передбачені законодавством та штатним розписом. Більш детальну інформацію щодо умов оплати праці можна отримати в Борозенській сільській раді.

Контактна особа з питань приймання документів та проведення конкурсу в Борозенській сільській ради Охрімовська Альона Іллівна.

Телефон для зв’язку 0978098694. Електронна адреса:  [email protected]


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора